EcoVee ®

Vårt världspatenterade system heter EcoVee och avvattnar slammet direkt vid brunnen. Vätskan och mikroorganismerna återförs samtidigt som brunnsvattnet syresätts, vilket förbättrar den naturliga reningsprocessen i brunnen.
Mängden som ska transporteras minskar med 95 procent. Slammet har efter behandlingen normalt en torrhalt på 25-30 procent och kan komposteras eller användas för energiproduktion.

Tekniken bygger på mekanisk avkiljning av slam utan polymertillsats. EcoVee förbättrar miljön på ett kostnadseffektivt sätt. Inga transporter till reningsverken och en lätthanterlig restprodukt med en hög TS-halt, redo för kompostering eller energiproduktion.